bardzo duży rozmiar duży rozmiar normalny rozmiar

Zasiłek dla bezrobotnych

Na obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie od dnia 01.06.2004r. okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych wynosi 6 miesięcy, a 12 miesięcy dla osób:
 

 • powyżej 50 roku życia oraz posiadających jednocześnie co najmniej 20- letni okres uprawniający do zasiłku,
 • które mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek bezrobotnego jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego.

Kto ma prawo do zasiłku?

Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia rejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy jeżeli:

- nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania 
   zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz:

1.  w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień  zarejestrowania, łącznie przez
     okres  co najmniej 365 dni:

 • był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy, z zastrzeżeniem art.104a-105 ustawy; w okresie tym nie uwzględnia się okresów urlopów bezpłatnych trwających łącznie dłużej niż 30 dni,
 • wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą i osiągał  z tego tytułu dochód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • świadczył usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo współpracował przy wykonywaniu tych umów, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca z zastrzeżeniem art. 104b ust.2 ustawy,
 • opłacał składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę
 • wykonywał pracę w okresie tymczasowego aresztowania lub odwoływania kary pozbawienia wolności, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • wykonywał pracę w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, będąc członkiem tej spółdzielni, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • opłacał składkę na Fundusz Pracy  w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej za granicą u pracodawcy zagranicznego w wysokości 9,75% przeciętnego wynagrodzenia za każdy miesiąc zatrudnienia, (cudzoziemcy art. 1 ust. 3 pkt. 2 lit. a-c)
 • był zatrudniony za granicą przez okres co najmniej 365 dni, w okresie 18 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy i przybył do Rzeczpospolitej Polskiej jako repatriant,
 • był zatrudniony, pełnił służbę lub wykonywał inną pracę zarobkową i osiągał wynagrodzenie lub dochód, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy.

2.   Do 365 dni zalicza się również okresy:

 • zasadniczej służby wojskowej, nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, służby przygotowawczej, służby kandydackiej, kontraktowej zawodowej służby wojskowej, ćwiczeń wojskowych, okresowej służby wojskowej lub służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji w czasie wojny oraz zasadniczej służby w obronie cywilnej i służby zastępczej, a także służby w charakterze funkcjonariusza,
 • urlopu wychowawczego udzielonego na podstawie odrębnych przepisów,
 • pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, lub służby renty szkoleniowej oraz przypadające po ustaniu zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej albo zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności okresy pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli podstawę wymiaru tych zasiłków i świadczenia, z uwzględnieniem kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę,
 • niewymienione w ust. 2, za które były opłacone składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, jeżeli podstawę wymiaru składek stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę
 • za które przyznano odszkodowanie z tytułu niezgodnego z przepisami rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy lub stosunku służbowego, oraz okres, za który wypłacono pracownikowi odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę.

 3.   Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnym zwolnionym z zakładów karnych i  
       aresztów śledczych, zarejestrowanych  w okresie 30 dni od dnia zwolnienia, jeżeli
       suma okresów, przypadających w okresie 18 miesięcy przed ostatnim
       pozbawieniem wolności oraz wykonywaniem pracy w okresie pozbawienia
       wolności wynosiła co najmniej 365 dni przy czym podstawę wymiaru składek na
       ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota w wysokości co
       najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę przed pozbawieniem wolności
       oraz 50 % minimalnego wynagrodzenia za pracę w okresie pozbawienia wolności.
       W przypadku pozbawienia wolności w okresie pobierania zasiłku, po zwolnieniu z
       zakładu karnego lub aresztu śledczego przysługuje prawo do zasiłku na okres
       skrócony o okres pobierania zasiłku przed pozbawieniem wolności w trakcie
       przerw w odbywaniu kary.

  4.  Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnym zwolnionym z zasadniczej służby
       wojskowej lub okresowej służby wojskowej, jeżeli okres jej odbywania wynosi co
       najmniej 240 dni i przypadł w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień
       zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy. 

  5.   W przypadku udokumentowania przez bezrobotnego okresu uprawniającego do 
        zasiłku po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie
        pracy, jednak w okresie posiadania statusu bezrobotnego, prawo do zasiłku
        przysługuje od dnia udokumentowania tego prawa .

  

Prawo do zasiłku nie przysługuje bezrobotnemu, który:
 
1.    Odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego
        zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania 
        zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych,
        poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mające na celu
        ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy.

1 a) po skierowaniu nie podjął szkolenia, przygotowania zawodowego
        dorosłych, stażu, wykonywania prac użyteczno-społecznych  lub innej formy
        pomocy określonej w ustawie.

 2.   W okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w powiatowym urzędzie pracy
        rozwiązał stosunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem albo na
        mocy porozumienia stron, chyba że porozumienie stron nastąpiło z powodu
        upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia  przyczyn
        dotyczących zakładu pracy albo rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku
        służbowego za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron nastąpiło z
        powodu zmiany miejsca zamieszkania.
 

 3.   W okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy
        spowodował rozwiązanie ze swojej winy stosunku pracy lub stosunku
        służbowego bez wypowiedzenia,

 4.    Otrzymał przewidziane w odrębnych przepisach świadczenie w postaci
         jednorazowego ekwiwalentu pieniężnego za urlop górniczy, jednorazowej
         odprawy socjalnej, zasiłkowej, pieniężnej po zasiłku socjalnym, jednorazowej
         odprawy warunkowej lub odprawy pieniężnej bezwarunkowej,

 5.     Otrzymał odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę,

 6.     Odbywa odpłatną praktykę absolwencką i otrzymuje z tego tytułu miesięczne
          świadczenie pieniężne w wysokości przekraczającej połowę minimalnego
          wynagrodzenia za pracę.

 7.      zarejestrował się jako bezrobotny w okresie, zgłoszonego do ewidencji 
          działalności  gospodarczej, zawieszenia wykonywania działalności 
          gospodarczej.

 8.    Bezrobotnemu, spełniającemu warunki do przyznania zasiłku,  przysługuje on:

 • po upływie okresu wskazanego w art. 33 ust.4 pkt. 3 – w przypadku wymienionym w  pkt. 1 i 1a,
  • 120 dni - w przypadku pierwszej odmowy,
  • 180 dni - w przypadku drugiej odmowy,
  • 270 dni - w przypadku trzeciej i każdej następnej odmowy,
 • po okresie 90 dni od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy- w przypadku wymienionym w pkt. 2 i 7,
 • po okresie 180 dni od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy- w przypadku wymienionym w pkt. 3,
 • po upływie okresu za który otrzymał ekwiwalent odprawę  lub odszkodowanie o których mowa w pkt. 4 i 5

  9.   Bezrobotny, który w okresie krótszym niż 10 dni, przebywa za granicą lub
         pozostaje w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia,
         nie zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego, jeżeli o zamierzonym
         pobycie lub pozostawaniu w sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia
         zatrudnienia zawiadomił powiatowy urząd pracy. Zasiłek za ten okres nie
         przysługuje. Całkowity okres zgłoszonego pobytu za granicą oraz braku
         gotowości do pracy z innego powodu nie może przekroczyć łącznie 10 dni w
         okresie jednego roku kalendarzowego.

 

WAŻNE!!!

                Bezrobotny jest obowiązany do składania lub przesyłania powiatowemu urzędowi pracy pisemnego oświadczenia  o dochodach pod rygorem odpowiedzialności karnej oraz innych dokumentów niezbędnych do ustalenia jego uprawnień do świadczeń przewidzianych w ustawie  w terminie 7 dni od dnia uzyskania przychodów. W razie niedokonania tych czynności zasiłek lub inne świadczenia z tytułu bezrobocia przysługują od dnia złożenia oświadczenia i innych wymaganych dokumentów.

Okres pobierania zasiłku przez bezrobotnego nie ulega zmianie, jeżeli w okresie jego pobierania następuje zmiana miejsca zamieszkania bezrobotnego lub miejscowość, w której on mieszka, została objęta obszarem działania innego powiatu.

W przypadku zmiany przez bezrobotnego miejsca zamieszkania skutkującej zmianą właściwości powiatowego urzędu pracy bezrobotny jest obowiązany powiadomić o tym fakcie urząd pracy, w którym jest zarejestrowany, oraz stawić się w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla nowego miejsca zamieszkania w terminie do 14 dni od dnia zmiany miejsca zamieszkania.

W razie urodzenia dziecka przez kobietę w okresie pobierania zasiłku lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu, okres ten ulega przedłużeniu o czas, przez który przysługiwałby jej, zgodnie z odrębnymi przepisami, zasiłek macierzyński.

Okres pobierania zasiłku ulega skróceniu o okres zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz o okres odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych przypadających na okres, w którym przysługiwałby zasiłek, oraz o okresy nieprzysługiwania zasiłku.

Bezrobotny, który utracił status bezrobotnego na okres krótszy niż 365 dni z powodu podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, pozarolniczej działalności lub uzyskiwania przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie i zarejestrował się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny w okresie 14 dni od dnia ustania zatrudnienia,  zaprzestania wykonywania innej pracy zarobkowej, prowadzenia pozarolniczej działalności, pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia, zaprzestaniu wykonywania innej pracy zarobkowej, prowadzenia pozarolniczej działalności lub osiągania przychodu przekraczającego połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie posiada prawo do zasiłku na czas skrócony o okres pobierania zasiłku przed utrata statusu bezrobotnego oraz o okres, nieprzysługiwania zasiłku

                                ww. przepisy stosuje się odpowiednio w przypadku:

 • powołania i zwolnienia z zasadniczej służby wojskowej, nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, służby przygotowawczej, służby kandydackiej, kontraktowej zawodowej służby wojskowej, ćwiczeń wojskowych okresowej służby wojkowej lub służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny oraz zasadniczej służby w obronie cywilnej i służby zastępczej,
 • bezrobotnych odbywających szkolenia lub staże organizowane przez inny podmiot niż powiatowy urząd pracy 

Osoba, która utraciła na okres nie dłuży niż 365 dni status bezrobotnego, a w dniu kolejnej rejestracji spełnia warunki określone w art. 71. uzyskuje prawo do zasiłku na okres pomniejszony o poprzedni okres pobierania zasiłku oraz o okresy, nieprzysługiwania zasiłku.

Jaka jest wysokość zasiłku?

Bezrobotnemu, który spełnił warunki konieczne do przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych i posiada łącznie okresy uprawniające do zasiłku w wymiarze:

 

            Staż pracy                                Wysokość zasiłku
do 5 lat  80% podstawowej wysokości zasiłku
od 5 do 20 lat  100% podstawowej wysokości zasiłku
co najmniej 20 lat  120% podstawowej wysokości zasiłku

 

Od 01.06.2013r. podstawowa wysokość zasiłku dla bezrobotnych wynosi:

 • 823,60 zł miesięcznie w okresie pierwszych 3 miesięcy posiadania prawa do zasiłku
 • 646,70 zł miesięcznie w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku.
Wersja do drukuPowiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie

ul. Studencka 8
66-200 Świebodzin

tel. +48 68 382 10 66
+48 68 382 56 95
fax. +48 68 382 10 67

e-mail: zisw@praca.gov.pl
www.pup.swiebodzin.pl

Strona główna  |   Oferty pracy  |   Do pobrania  |   Dla pracodawcy  |   Zamówienia publiczne  |   Kontakt

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie 2010 © Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: freshcreation

Obsługiwane gminy: